Utbyggnad av Klintehamns avloppsreningsverk

Klintehamn

Kund

Gotland Vatten

År

2018

Tjänst

Vatten

Kapacitet

12.000 PE

Miljötänk på Gotland

Avloppsreningsverket i Klintehamn på Gotland togs för första gången i drift sommaren 1977. Utbyggnaden av reningsverket stod klart 2018 och är dimensionerat för 12.000 PE. Under sommartid är belastningen från befolkning, vårdinstutitioner och skolor som störst och uppgår då till ca 7 600 PE vilket minskar till 3 900 PE under vintertid.

Avloppsvattnet går igenom ett rensgaller och ett sandfång, därefter behandlas det biologiskt och kemiskt. Den fällningskemikalie som används är järnklorid, och sedan 2019 renas även kväve från avloppsvattnet. Verket förses också med kväverening för att minska totalbelastningen av närsalter till Östersjön.

Malmberg står för installation och leverans av:

  • Ny rensutrustning
  • Externslammottagning
  • MBBR-process
  • Kemikaliedosering
  • Plastkedjeskraport
  • Slamcontainers
  • Luftförsörjning

En av anledningarna till att verket byggts ut var för att kunna möta strängare utsläppskrav.