Insights

HÅCKLA ARV I ÅTVIDABERG
'Sveriges första membrananläggning för avloppsrening'

Håckla ARV i Åtvidaberg – ”Sveriges första avloppsreningsverk med membranlösning.

Åtvidaberg är känt för att vara en gammal bruksort och det var där företaget Facit fick symbolisera hur ett företag kan hamna i ett teknikskifte som gör att man inte längre hänger med. Fotbollslaget Åtvidabergs FF var också mycket framgångsrika på 70-80 talet. Nu sticker man däremot fram hakan inom VA-Sverige.

Håckla ARV i Åtvidabergs kommunDet är Håckla avloppsreningsverk i Åtvidaberg som blir det första större reningsverket i Sverige som använder membran för rening av kommunalt avloppsvatten. Under 2019 har Malmberg utfört verkets omvandling. Håckla reningsverk ska klara 8000 pe och med en totalbudget på 85 miljoner kronor har reningsverket byggts om från grunden. Det är inte mycket som känns igen av det gamla nedslitna verket från 1954. En ”total makeover” kan man säga som kommer leda till stora miljövinster.

Design och processlösning från Malmberg

Malmberg har arbetat fram en process och design med unikt teknikval. I och med att det inte fanns utrymme för att bygga ut verket med mer bassängyta för kväverening så föll valet på membran (MBR) och dessutom i kombination med satsvis rening (SBR). Vattnet håller en hög reningsgrad när det lämnar membranen och i princip fritt från suspenderat material, fosfor i partikelform och mikroplaster. Även bakterier kan avlägsnas med tekniken.

Ytbesparande lösning

Den enda ny- och utbyggnad som gjorts inom reningsverkets mark är en 6,5 meter hög bassängbyggnad som innefattar SBR- och MBR-tekniken. I övrigt har befintliga installationer, bassänger och utrymmen byggts om eller rivits och verket fått en rejäl uppryckning i standard i övrigt.

Förändringen av arbetsmiljön är även den total efter ombyggnaden. Valv är gjutet över gamla bassänger och ny förbehandlingsutrustning har placerats på dessa. Ventilationen har ombesörjts noggrant och ett barkfilter renar luften.

Kontakta oss

Carl Johan Legetth

Teknisk Chef
 Telefon: 044-780 18 23
 E-post: carl.johan.legetth@malmberg.se

SBR och MBR i kombination med en twist

I SBR-delen sker först omrörning för denitrifikation och sedan reduceras BOD och kväve genom luftning som omvandlar ammonium till nitrat vilket senare blir kvävgas. Aluminiumklorid tillsätts som fällningskemikalie och fosfor avskiljs därmed också. Allt detta sker i den nybyggda bassängdelen och satsernas längd styrs av onlinegivare. Det som skiljer från traditionell SBR är att dekanterings- och sedimenteringsfasen utesluts här vilket innebär att vattennivån hålls konstant. Från den luftade zonen pumpas vattnet sedan vidare till de dränkta membranfiltermodulerna. När ny sats pumpas in till SBR-delen så har flödesriktningen ändrats så den zon som var luftning innan blir dentrifikationszon istället. Även vattnet i membranbassängerna är luftat och av de 5Q som pumpas från aerob zon till membrandelen återförs 4Q och då alltid till den zon som luftas för stunden. 1Q tas ut som permeat.

Ett effektivt verk som klarar framtidens höga reningskrav

Håckla ARV  känns inte igen utan det nygamla verket är idag av det mest moderna snittet. Verket har utrustats med inte mindre än 80-talet mät- och analysinstrument för effektiv reglering och automation av flöde och process. Tack vare membranlösningen kommer framtida strängare krav att kunna uppfyllas för mikroplaster, till exempel.