Agenda 2030

2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål, som i Sverige kallas de Globala målen. 

Malmberg har ett ansvar att driva vår verksamhet ansvarsfullt och ta hänsyn till hållbara sociala-, miljömässiga- och ekonomiska faktorer. Agenda 2030 är integrerad i våra strategier och processer. Alla medarbetare har ett ansvar att agera ansvarsfullt med hänsyn till FN:s globala mål. Vi lägger vårt fokus på sex av målen i Agenda 2030.    

Vår verksamhet bygger på en affärsidé som förverkligar lösningar till det klimatsmarta samhällets behov.  

Vår affärsidé: 

“Malmberg säljer, designar, bygger, underhåller och supporterar anläggningar för vatten och förnybar energi. Våra kunder är privata och offentliga verksamheter.“    

Malmberg är ett företag med sex olika affärer där miljöteknik går som en röd tråd genom samtliga affärsområden. Våra lösningar bidrar till att skapa ett cirkulärt samhälle och skapar effekt på inte mindre än sju av FN:s globala mål i Agenda 2030.