Personvernerklæring

Firma detaljer
MalmbergGruppen AB
Gamla Byvägen 41
296 72 Yngsjö

Org. Nummer: 556101-6089

E-post:

Telefon: 044-780 18 00

Denne policyen gjelder for all behandling (innsamling, lagring, overføring, etc.) av personopplysninger som skjer innenfor MalmbergGruppen Aktiebolag og dets tilknyttede selskaper, (“Malmberg”). Malmberg behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning for å beskytte personlig integritet.

Personopplysninger refererer til all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres gjennom for eksempel et brukernavn, et identifikasjonsnummer, en lokaliseringsdata eller online identifikatorer eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomisk, kulturell eller sosial identitet.

Alle ansatte i Malmberg må kjenne til og følge denne policyen. Malmberg jobber kontinuerlig med å øke medarbeidernes bevissthet rundt behandlingen av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger

Malmberg er transparent med hvordan og hvorfor personopplysninger samles inn og behandles. Behandling refererer til all håndtering av personopplysninger som innsamling, lagring og bruk.

Malmberg behandler følgende personopplysninger:

• Navn, personnummer, eiendomsbetegnelse og kontaktinformasjon for privatkunder,

• Navn og kontaktdetaljer for nåværende forretningskontakter,

• Navn og kontaktinformasjon til tidligere forretningskontakter,

• Navn, personnummer, ID06-nummer, brukernavn, IP-adresse, lønn, eventuelle disiplinære tiltak, kontonummer, sertifiseringer, der det er aktuelt, fagforeningsmedlemskap (se nedenfor), posisjonsinformasjon og kontaktinformasjon for ansatte,

• Navn og kontaktinformasjon til ansattes slektninger,

• Navn, personnummer og kontaktinformasjon til innleide konsulenter,

• Navn, personnummer og kontaktinformasjon til tidligere ansatte og

• Navn, personnummer, eventuelt bilde, søknadsdokumenter og kontaktdetaljer for arbeidssøkere.

Med følgende unntak behandler ikke Malmberg noen sensitive personopplysninger. Opplysninger om fagforeningsmedlemskap behandles kun i den grad Malmberg må forhandle med forbundet eller har plikt til å foreta lønnstrekk for fagforeningskontingent. Malmberg behandler opplysninger om ansattes helse i den grad det er nødvendig innenfor rammen av Malmbergs attføringsansvar eller beregning av sykelønn.

Innsamling av personopplysninger

Malmberg samler primært inn personopplysninger direkte fra den registrerte som følger.

• Gjennom skjemaer på Malmbergs nettsider,

• Via nyhetsbrevtjenesten “Mailchimp” på Malmbergs nettside,

• Ved e-post og telefonkontakt,

• Gjennom sosiale medier

• Ved utarbeidelse og inngåelse av avtaler og

• Under rekruttering og løpende ansettelsesforhold.

Når Malmberg samler inn data fra andre enn den registrerte, varsles den registrerte om behandlingen så raskt som mulig og senest innen én måned etter at dataene er samlet inn.

Formålet med behandlingen

Malmberg behandler kun data for formålet dataene ble samlet inn for som nedenfor:

Inngå og opprettholde kontraktsforhold

Malmberg behandler personopplysninger i forbindelse med utarbeidelse av avtaler (potensielle kunder, leverandører eller samarbeidspartnere) samt for administrasjon og oppfyllelse av inngåtte avtaler (nåværende og tidligere kunder, leverandører eller samarbeidspartnere).

Personopplysninger om kunder som er privatpersoner behandles for å oppfylle Malmbergs forpliktelser i henhold til avtalen med den registrerte.

Personopplysninger om forretningskontakter registreres for å opprettholde en kontaktliste. Behandlingen skjer på grunnlag av Malmbergs legitime interesse i å opprettholde forretningsforbindelser og å kommunisere med de registrerte. Malmberg vurderer som utgangspunkt at denne interessen veier tyngre enn de registrertes interesse for beskyttelse av sin personlige integritet. Personopplysningene vil bli behandlet utelukkende for det tiltenkte formålet og kun så lenge den registrerte personen er forretningskontakt for Malmberg.

Behandling av personopplysningene er nødvendig for at Malmberg skal kunne levere tilbud og oppfylle kontraktsmessige forpliktelser.

Informasjon om tidligere kunder tynnes ut etter Malmbergs rutiner.

Rekruttering

Malmberg behandler personopplysninger som samles inn i forbindelse med rekrutteringsprosedyrer. I forbindelse med slik innsamling gis de registrerte muligheten til å samtykke til at Malmberg oppbevarer personopplysninger for fremtidige ansettelsesprosedyrer.

Det kan forekomme at personopplysninger behandles i datasystemene til Malmbergs relaterte selskaper og organisasjoner som Malmberg samarbeider med i rekrutteringsprosessen. Personopplysningene vil bli oppbevart av Malmberg og dets partnere i den tiden det er nødvendig for å gjennomføre rekrutteringsprosedyren.

I rekrutteringsprosedyrer gis søkere mulighet til å samtykke til at Malmberg oppbevarer personopplysninger for Malmbergs fremtidige rekrutteringsbehov. Søkeren kan når som helst tilbakekalle slikt samtykke. Når den registrerte ikke lenger samtykker til at Malmberg behandler personopplysningene for fremtidige rekrutteringsprosedyrer, slettes opplysningene.

Opprettholde ansettelsesvilkår

Malmberg behandler personopplysninger om ansatte innenfor rammen av arbeidsforholdet. Dataene samles inn for personaladministrasjon, bedriftshelsetjeneste og eventuelt for bruk av referanser i anbudsprosedyrer og valgbarhetskontroller i anbudsprosedyrer.

Malmberg registrerer personopplysninger som er nødvendige for Malmbergs personaladministrasjon. Dataene er registrert i Malmbergs personaladministrasjonssystem. Behandlingen er nødvendig for at Malmberg skal kunne oppfylle sine kontraktsforpliktelser etter avtalen.

Følgende informasjon registreres: Navn, personnummer, brukernavn, IP-adresse, lønn, eventuelle disiplinærtiltak, kontonummer, attesteringer, der det er aktuelt, fagforeningsmedlemskap (kun når det er nødvendig for å forhandle med fagforeningen eller foreta lønnstrekk for fagforeningskontingent) , stedsinformasjon og kontaktinformasjon.

Opplysninger om utbetalt lønn sendes til Skatteetaten. Det kan forekomme at personopplysninger behandles i datasystemene til Malmberg-relaterte selskaper samt selskaper og organisasjoner som Malmberg samarbeider med.

Malmberg behandler også personopplysninger om ansattes pårørende for å kunne kontakte pårørende ved for eksempel en ulykke eller sykdom. Malmbergs familieregister er kun tilgjengelig for Malmbergs personaladministrasjon. Informasjon om formålet med behandlingen er først og fremst gitt i arbeidsavtalen.

Informasjon om posisjonering registreres ved å kontrollere posisjonen til Malmbergs kjøretøy. Sporingssystemet brukes til tyverisikring og for å føre elektronisk kjørejournal. For disse formålene er det nødvendig å samle inn data om hvert enkelt kjøretøy. Dataene lagres i inntil tre måneder for å oppfylle Malmbergs rapporteringsplikt til det svenske skatteverket.

Malmberg behandler navn, personnummer og ID06-nummer på de ansatte som oppholder seg på byggeplasser i henhold til Alminnelig forskrift om legitimasjonsplikt og oppmøtemelding, ID06.

Markedsføring

Malmberg behandler e-postadresser for å gjennomføre direkte markedsføring av selskapets produkter og tjenester. Dataene samles inn på grunnlag av Malmbergs berettigede interesse i å føre en kontaktliste, opprettholde forretningskontakter og å kommunisere med den registrerte som forretningskontakt. Malmberg vurderer at disse legitime interessene veier tyngre enn den registrertes interesse i at opplysningene ikke blir behandlet.

Tynning av personopplysninger

Personopplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å kunne oppfylle formålet med behandlingen. Malmberg siler løpende gjennom personopplysninger når de ikke lenger er relevante for formålene de er samlet inn for. Som et utgangspunkt betyr dette at personopplysninger kun oppbevares inntil alle transaksjoner mellom Malmberg og den registrerte er endelig regulert.

Korrigering, sletting og dataportabilitet

Den registrerte har rett til i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning å be om en såkalt registerutdrag med informasjon om hvilke personopplysninger Malmberg behandler angående den enkelte. I tillegg har den registrerte rett til å kreve at Malmberg overfører den registrertes personopplysninger til en part utpekt av den registrerte. Forespørselen under denne paragrafen må gjøres skriftlig og signert av den enkelte personlig, for å unngå uautorisert tilgang til personopplysninger.

Den registrerte har også rett til, når som helst, å be om at Malmberg enten retter, blokkerer eller sletter den enkeltes personopplysninger. Dersom Malmberg er forpliktet ved lov til å fortsette å lagre personopplysningene, kan dataene kun blokkeres.

Rettigheter

På forespørsel fra den registrerte gir Malmberg informasjon om i hvilken grad personopplysninger om den registrerte behandles, såkalt registerutdrag. Malmberg gir uten ugrunnet opphold og senest en måned etter at forespørselen ble mottatt opplysninger om hvilke personopplysninger som behandles, hvilke kategorier av personopplysninger som behandlingen gjelder, forventet lagringsperiode opplysningene fra hvor opplysningene har vært. innhentet, for hvilket eller hvilke formål, og til hvem eller hvilke opplysningene er blitt utlevert og en kopi av personopplysningene.

Den registrerte har rett til å be om at Malmberg retter eller sletter personopplysninger som er uriktige eller behandlet i strid med gjeldende lov.

Den registrerte har til enhver tid rett til å motsette seg behandlingen av den registrertes personopplysninger for direkte markedsføring. I så fall vil Malmberg slutte å behandle den registrertes personopplysninger for dette formålet.

For at Malmberg skal kunne sikre at forespørselen ikke er fremsatt av andre enn den registrerte, må forespørselen fremsettes skriftlig og signert av den registrerte.

I forbindelse med at Malmberg samler inn personopplysninger gir Malmberg informasjon til den registrerte om hvilket selskap som er personopplysningsansvarlig, til hvilket formål opplysningene er samlet inn og slik informasjon som kreves for at den registrerte skal kunne utøve sine rettigheter iht. til gjeldende personopplysningslovgivning.

Overføre

Personopplysninger kan overføres til et annet selskap innenfor Malmberg-gruppen eller til dets partnere.

Malmberg bruker flere ulike IT-tjenester og systemer i sin drift. Noen systemer bruker skyløsninger som gjør at Malmberg overfører personopplysninger til leverandøren. I disse tilfellene er leverandøren Malmbergs personopplysningsassistent og håndterer personopplysninger i henhold til Malmbergs instrukser. Malmberg samarbeider kun med personopplysningsassistenter som oppfyller kravene basert på gjeldende personopplysningslovgivning.

Informasjonssikkerhet og tiltak

Malmberg iverksetter nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning og denne policyen og at personopplysningene ikke går tapt, eller blir tilgjengelige for uvedkommende.

Personopplysninger lagres i Malmbergs nettverk, lokalt på mobiltelefoner og datamaskiner samt i e-post.

Malmberg bruker antivirusprogramvare og har rutiner for passordstyrke og endring av passord.

Ansvar for personopplysninger

Alle virksomheter innenfor MalmbergGruppen AB er personopplysningsansvarlige og er dermed ansvarlige for at behandlingen av personopplysninger på Malmbergs vegne er lovlig og korrekt. Personopplysninger som samles inn av noen av selskapene innenfor Malmbergs konsern kan overføres til andre selskaper innenfor konsernet eller selskapene samt selskaper og organisasjoner som Malmberg samarbeider med.

Eventuelle spørsmål, kommentarer og klager angående Malmbergs håndtering av personopplysninger sendes til e-postadressen: eller med vanlig post:

MalmbergGruppen Aktiebolag

296 85 Åhus

Tilsynsmyndighet – Datatilsynet

Dersom du mener at Malmberg bryter gjeldende personopplysningslovgivning, har du mulighet til å henvende deg til Datatilsynet. På datatilsynets nettsider er det ytterligere informasjon om hvordan du går frem.

__________________

Denne policyen er oppdatert 2018-07-04

Personvernerklæring for malmberg.se

Nettsiden brukes først og fremst som en markedsførings- og informasjonskanal mot nye og eksisterende kunder.

Personvernerklæringen forklarer følgende:

• Hvilken informasjon samles inn og hvorfor.

• Hvordan informasjonen brukes.

• Hvilke valg du får, for eksempel når det gjelder tilgang til og oppdatering av informasjon.

Enhetsinformasjon

Informasjon om den spesifikke enheten som brukes, samles inn. For eksempel maskinvaremodell, operativsystemversjon, unik enhets-ID og mobilnettverksinformasjon inkludert telefonnumre.

COOKIES

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på en datamaskin for å forbedre nettsiden for brukeren, for eksempel for å kunne tilpasse en nettside til den besøkendes ønsker og valg. En permanent informasjonskapsel forblir på den besøkendes datamaskin i en spesifisert tidsperiode. En økt-informasjonskapsel lagres midlertidig i datamaskinens minne mens en besøkende er på en nettside. Øktinformasjonskapsler forsvinner når den besøkende lukker nettleseren.

Vi lagrer både permanente informasjonskapsler og øktinformasjonskapsler. Hvis du vil vite nøyaktig hvilke informasjonskapsler vi lagrer, finner du dem her.

Du kan velge å deaktivere bruken av informasjonskapsler i nettleseren din. Klikk på nettleseren din nedenfor for mer informasjon. Merk at noen av tjenestene vi tilbyr kun kan brukes hvis du godtar informasjonskapsler.

Google Chrome

Microsoft Windows Utforsker

Mozilla Firefox

Hvordan informasjon som samles inn fra kunder brukes

Informasjon som samles inn via www.malmberg.se brukes først og fremst til å kontakte nye og eksisterende kunder i ulike saker. I noen tilfeller brukes informasjonen også til å gi tilpasset innhold, som e-posttilbud og annonser som er relevante for den besøkende.

Informasjon som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og andre teknologier, for eksempel pikseltagger, brukes til å forbedre brukeropplevelsen og den generelle kvaliteten på tjenestene våre. Et av produktene som brukes til det formålet er Google Analytics.

Dersom du ønsker å bruke innsamlet informasjon til et annet formål enn det som er beskrevet i personvernreglene, ber vi først om samtykke.

Malmberg håndterer personopplysninger på servere levert av City Networks AB i Karlskrona.

Sjekkliste for overholdelse av GDPR | Albacross Hjelpesenter

Informasjon om Albacross’ behandling av dine personopplysninger

Vi informerer deg om behandling av personopplysninger på vegne av Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Informasjon som samles inn fra informasjonskapsler satt i enheten din og som kvalifiserer som personopplysninger, vil bli behandlet av Albacross, et selskap som tilbyr kundeemneidentifikasjon og annonsemålrettingstjenester med kontorer i Stockholm og Krakow. Vennligst se nedenfor for fullstendig kontaktinformasjon.

Formålet med behandlingen av personopplysningene er at det gjør det mulig for Albacross å forbedre en tjeneste levert til oss og nettstedet vårt (f.eks. «Lead Generation»-tjenesten), ved å legge til data til deres database om selskaper. Albacross-databasen vil i tillegg til «Lead Generation» bli brukt til målrettede reklameformål mot selskaper og for dette formålet vil data bli overført til tredjeparts datatjenesteleverandører. For klarhetens skyld gjelder målrettet annonsering bedrifter, ikke mot enkeltpersoner.

Dataene som samles inn og brukes av Albacross for å oppnå dette formålet er informasjon om IP-adressen du besøkte nettstedet vårt fra, og teknisk informasjon som gjør at Albacross kan skille forskjellige besøkende fra samme IP-adresse. Albacross lagrer domenet fra skjemainndata for å korrelere IP-adressen med arbeidsgiveren din.

For full informasjon om vår behandling av personopplysninger, se Albacross sin personvernerklæring.

Albacross Nordic AB

Firma reg. nr. 556942-7338

Kungsgatan 26

111 35 Stockholm, Sverige

www.albacross.com –

Hvor lenge lagres dataene?

Data lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet dataene ble samlet inn for samt for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lovbestemte lagringstider, spesielt når det gjelder regnskapskrav.

Informasjonssikkerhet for kunder

Vi jobber hardt for å beskytte våre kunder og potensielle kunder mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse av informasjon vi administrerer. Spesifikke sikkerhetstiltak tatt:

• Vår nettside er kryptert med SSL.

• For å beskytte mot uautorisert tilgang til systemer, gjennomgår vi våre prosedyrer for innsamling av,

lagring og behandling av data, inkludert fysiske sikkerhetstiltak.

Dine rettigheter til tilgang, retting og sletting

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss ​​angående dine personopplysninger, kan du sende oss en e-post på:

Rett til tilgang til dataene dine.

Du har rett til å be om en kopi av informasjonen www.malmberg.se har om deg og å bekrefte denne informasjonen.

Rett til retting.

Du har rett til å korrigere uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv.

Rett til å bli slettet (“retten til å bli glemt”).

Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger i tilfeller der opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Det kan imidlertid være juridiske forpliktelser som hindrer oss i å umiddelbart slette deler av dataene. Disse forpliktelsene kan komme fra regnskaps- og skattelovgivningen. Det vi da gjør er å blokkere dataene som vi er forpliktet til å lagre, fra å bli brukt til andre formål enn å oppfylle slike juridiske forpliktelser.

Andre spørsmål

Hvis du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss ​​angående dine personopplysninger, kan du sende oss en e-post på: