Hållbarhet

För oss handlar det om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och skapa långsiktiga lösningar med hänsyn till hållbara sociala-, miljömässiga- och ekonomiska faktorer. Malmberg har varit verksamma sedan 1866 och som en långsiktig aktör och samhällsbyggare är det en självklarhet för oss att bidra till utvecklingen av hållbart samhälle både lokalt och nationellt!

Vi är övertygade om att våra investeringar i hållbarhet kommer att skapa en högre lönsamhet och därmed skapa värde för alla våra intressenter. Klimatförändringarnas effekter är påtagliga och medvetenheten om problemet är stort. Avancerad rening och lösningar inom miljöteknik har stort värde för den omställning som hela världen står inför.

Agenda 2030

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. De 17 olika hållbarhetsmålen är vägledande för allas åtagande att etablera en tydlig plan och att vidta nödvändiga åtgärder fram till 2030, för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling, avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

För att uppnå dessa mål krävs ett stort engagemang av alla- både internationell och nationell nivå.

Som företag har Malmberg ett ansvar att visa vägen och driva förändringsarbete mot en mer hållbar framtid. Vi stödjer FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 i sin helhet men har valt att fokusera på de fyra mål som är knutna till våra betydande miljöaspekter.

3

God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Malmbergs åtagande

Främja en trygg och säker arbetsmiljö.

6

Rent vatten och sanitet för alla

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Malmbergs åtagande

Arbeta aktivt för att minimera föroreningar av vatten. Minska utsläpp och minimera påverkan i projekt.

7

Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Malmbergs åtagande

Förändra hur vi använder och producerar energi. Minimera fossila energikällor.

12

Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Malmbergs åtagande

Utveckla en hållbar produktion för att minimera påverkan på klimat, miljö och människor.

Samarbeten lokalt och för nästa generation!

Att vara en aktör som är i framkant i arbetet för en bättre miljö ställer också krav på hur vi agerar som företag i samhället. En viktig del i vår verksamhet är att vara en naturlig samarbetspartner där vårt koncept Generation Zero och våra värderingar alltid har en central plats i val av samarbeten. Vi väljer att fokusera på aktiviteter som främjar hälsa för barn och ungdomar, trygghetsskapande aktiviteter och varumärkesbyggande aktiviteter.

Hållbarhetsrapport

Gå till hållbarhetsrapporten