Acqua & Sole maximerar gödslingseffekterna med Malmberg Compact

Vellezzo Bellini, Italy

Kund

Acqua E Sole

År

2018

Tjänst

Energi > Biogas

Kapacitet

600 Nm3/h

Anläggningen Acqua & Sole (A&S) är belägen i Vellezzo Bellini och har skapats med målet att tillgodose jordbrukets gödselbehov med förnybara resurser istället för att importera dem och därigenom öka områdets självförsörjning. På grund av den ökande globala befolkningstrycket måste jordbruket alltmer möta den ökande efterfrågan på livsmedelsprodukter, vilket leder till ett ökande behov av gödsel.

Omvandling från avloppsslam till gödsel

A&S använder avloppsslam från kommunala reningsverk som huvudsaklig råvara vilket visar att användningen av rötrest är ett säkert och miljövänligt alternativ till förbränning. A&S producerar en organisk, pumpbar gödsel från avloppsslammet och biologiskt avfall från jordbruket som används som näringsämnen och en kol-källa på fälten i regionen där anläggningen ligger. Nedbrytningsprocessen är termofil vilket betyder att den sker under förhöjda temperaturer. Den termofila nedbrytningsprocessen säkerställer att rötresten blir både hygieniserad (bakteriefri eller med kraftigt minskade patogener) och högt stabiliserad (minskad risk för skadliga ämnen och lukt), vilket gör den till ett säkert och användbart gödselmedel för jordbruket och bidrar till en mer hållbar avfallsbehandling.

Nedbrytningen är anaerob, vilket betyder att slammet bryts ner utan tillgång till syre. Den anaeroba nedbrytningen sker under termofila förhållanden vilket kräver kontroll av ammoniaknivåer för att förhindra giftiga förhållanden i rötaren. Därför har Aqua & Sole investerat i en avancerad kväveavskiljare som förväntas avlägsna upp till 40% av ammoniaken från den flytande rötresten, vilken sedan återvinns som ammoniumsulfat (AS). Samtidigt producerar anläggningen också biogas, en gasformig bränslekomponent som består av cirka 60 % metan. Genom att förbränna biogasen erhålls den elektriska och termiska energin som behövs för att driva anläggningen. På detta sätt blir anläggningen självförsörjande på energi och den överskottselektricitet som produceras av förbränningen av biogasen matas in i den nationella elnätet som förnybar energi.

Näringsåtervinning i fokus

Aqua & Sole har ett starkt fokus på näringsåtervinning med särskilt fokus på att utveckla ett effektivt system för distribution av rötrest. Detta system har utvecklats i nära samarbete med lokala lantbrukare med målet att maximera gödslingseffekterna och minimera lukt- och ammoniakutsläpp. Förutom produktionen av rötrest genererar anläggningen även en ammoniumsulfatlösning genom återvinning av ammoniak som frigörs under den anaeroba nedbrytningsprocessen.

Mass- och energibalans:

Under 2020 motsvarar Aqua & Soles biogasproduktion 38 m3 biogas per ton råvara. Anläggningen producerar mindre biogas jämfört med demonstrationsanläggningar vilket beror på att råvaran som används har en specifik sammansättning: 85% av avloppsslam och endast 15% organiska rester från livsmedelsindustrin. Trots den lägre biogasproduktionen är anläggningen ändå tillräckligt effektiv för att täcka den lokala elförbrukningen och värmebehovet. Det innebär att den biogas som produceras räcker för att försörja anläggningen med den energi den behöver för att driva sina processer och för att tillgodose lokalt värmebehov. Detta är ett positivt resultat eftersom det visar att anläggningen ändå är ekonomiskt och energimässigt hållbar trots den särskilda sammansättningen av råvaran.

Klimatfördelar

Aqua & Sole omvandlar avloppsslam till förnybar energi och gödselprodukter, vilket undviker att näringsämnen och organiskt material går förlorade genom förbränning. Inga rester av läkemedel har heller upptäckts i rötresten och ammoniumsulfat, vilket tyder på att dessa ämnen bryts ner under termofil nedbrytning. Det organiska gödningsmedel tillför inte bara grundläggande näringsämnen till marken, men också organiskt material och mikronäringsämnen. Detta bevarar och förbättrar markens bördighet, struktur och förmåga att hålla kvar vatten, samtidigt som det ökar biodiversiteten vilket är en nyckelresurs för kommande generationer.