Membran på Håckla ARV

Åtvidaberg

Kund

Håckla ARV

År

2019

Tjänst

Vatten

Fördjupning

Membranen vid Håckla Avloppsreningsverk

Membranen som används vid Håckla reningsverk är med så kallad ”Low resist technology” och utvecklade av Alfa Laval. Tekniken renar genom självfall vid relativt lågt tryck. MBR-delen innefattar tre tankar med totalt 33 membranmoduler och där varje modul innehåller 386 kvadratmeter membranplattor.

Membranets uppbyggnad

Ett tunt lager membran i PVDF med en porstorlek av 0,2 mikrometer sitter på båda sidor om en platta av polypropylen. Plattans tjocklek är cirka 5 mm och i plattan finns en mängd kanaler som leder ut det renade vattnet till dess kanter och större kanaler tar vid. Membranplattorna är i sin tur ihopsatta i modulrack som sänks ned i tankarna med vattnet som ska renas. Permeatet från plattorna samlas i rackets rörkonstruktion och leds bort.

För att inte membranen ska sätta igen så rengörs ytan på membranen genom luftning kontinuerligt. Den energi som krävs för membranreningen är framförallt blåsmaskinerna som förser med luft samt cirkulationspumpningen Till skillnad från många andra membranlösningar behövs dock inga permeatpumpar vilket är en teknik som sparar energi.

  • Dimensionerande flöde, Qdim: 160 m3/h
  • Medeldygnsflöde: 3300 m3.
  • Lösningen med SBR och MBR klarar upp till två gånger Qdim.
  • Flöden på fyra gånger Qdim tas om hand med en bräddflödesrening med kemisk fällning där den gamla eftersedimenteringsbassängen används.

Håckla ARV i Åtvidaberg – ”Sveriges första avloppsreningsverk med membranlösning

Åtvidaberg är känt för att vara en gammal bruksort och det var där företaget Facit fick symbolisera hur ett företag kan hamna i ett teknikskifte som gör att man inte längre hänger med. Fotbollslaget Åtvidabergs FF var också mycket framgångsrika på 70-80 talet. Nu sticker man däremot fram hakan inom VA-Sverige.

Det är Håckla avloppsreningsverk i Åtvidaberg som blir det första större reningsverket i Sverige som använder membran för rening av kommunalt avloppsvatten. Under 2019 har Malmberg utfört verkets omvandling. Håckla reningsverk ska klara 8000 pe och med en totalbudget på 85 miljoner kronor har reningsverket byggts om från grunden. Det är inte mycket som känns igen av det gamla nedslitna verket från 1954. En ”total makeover” kan man säga som kommer leda till stora miljövinster.

Design och processlösning från Malmberg

Malmberg har arbetat fram en process och design med unikt teknikval. I och med att det inte fanns utrymme för att bygga ut verket med mer bassängyta för kväverening så föll valet på membran (MBR) och dessutom i kombination med satsvis rening (SBR). Vattnet håller en hög reningsgrad när det lämnar membranen och i princip fritt från suspenderat material, fosfor i partikelform och mikroplaster. Även bakterier kan avlägsnas med tekniken.

Ytbesparande lösning

Den enda ny- och utbyggnad som gjorts inom reningsverkets mark är en 6,5 meter hög bassängbyggnad som innefattar SBR- och MBR-tekniken. I övrigt har befintliga installationer, bassänger och utrymmen byggts om eller rivits och verket fått en rejäl uppryckning i standard i övrigt.

Förändringen av arbetsmiljön är även den total efter ombyggnaden. Valv är gjutet över gamla bassänger och ny förbehandlingsutrustning har placerats på dessa. Ventilationen har ombesörjts noggrant och ett barkfilter renar luften.

SBR och MBR i kombination med en twist

I SBR-delen sker först omrörning för denitrifikation och sedan reduceras BOD och kväve genom luftning som omvandlar ammonium till nitrat vilket senare blir kvävgas. Aluminiumklorid tillsätts som fällningskemikalie och fosfor avskiljs därmed också. Allt detta sker i den nybyggda bassängdelen och satsernas längd styrs av onlinegivare. Det som skiljer från traditionell SBR är att dekanterings- och sedimenteringsfasen utesluts här vilket innebär att vattennivån hålls konstant. Från den luftade zonen pumpas vattnet sedan vidare till de dränkta membranfiltermodulerna. När ny sats pumpas in till SBR-delen så har flödesriktningen ändrats så den zon som var luftning innan blir dentrifikationszon istället. Även vattnet i membranbassängerna är luftat och av de 5Q som pumpas från aerob zon till membrandelen återförs 4Q och då alltid till den zon som luftas för stunden. 1Q tas ut som permeat.

Ett effektivt verk som klarar framtidens höga reningskrav

Håckla ARV känns inte igen utan det nygamla verket är idag av det mest moderna snittet. Verket har utrustats med inte mindre än 80-talet mät- och analysinstrument för effektiv reglering och automation av flöde och process. Tack vare membranlösningen kommer framtida strängare krav att kunna uppfyllas för mikroplaster, till exempel.